[Prometheus từ A đến Z] Phần 06. Giám sát Vmware với Prometheus

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chia sẻ, các trong quá trình làm chắc chắn sẽ có bạn gặp bug. Nếu gặp bug thì vào telegram group ITFORVN để nhờ support từ cộng đồng. Hoặc các bạn thể có truy cập vào nguồn tham khảo để làm theo hướng dẫn chính thống. Ngoài ra bạn có thể tham gia Forum Google [prometheus-users] của nước ngoài để hỏi đáp. 

Thân chào anh em. Để tiếp tục seri chia sẻ về Promehtues và Grafana. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cách giám sát các Vmware với Prometheus. Để giám sát được các ESXi host hoặc vCenter chúng ta cần cài vmware_exporter trên prometheus server.

Bước 01: Cài đặt python 3.x bởi vì vmware-exporter yêu cầu Python >= 3.6

wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.4/Python-3.6.4.tar.xz
tar -xJf Python-3.6.4.tar.xz
cd Python-3.6.4
./configure
make
make install
pip3 install --upgrade pip

Bước 02: Cài đặt vmware_exporter

pip3 install vmware_exporter

Sau khi cài đặt xong, đường dẫn lưu trử tại đây.

/usr/local/lib/python3.6/site-packages/vmware_exporter

Trong trường hợp không có trong đường dẫn này thì bạn có thể sử dụng câu lệnh sau để tìm:

find / -name "vmware_exporter"

Bước 03: Tạo user read-only dùng để monitor trên vcenter hoặc ESXi host.

Hình 01: [Promethues từ A đến Z] Phần 06. Giám sát Vmware với Prometheus

Bước 04: Tạo file cấu hình cho vmware_exporter

cd /usr/local/lib/python3.6/site-packages/vmware_exporter
vi config.yml

Nội dung file config như sau:

default:
  vsphere_host: 10.10.10.43
  vsphere_user: 'monitor'
  vsphere_password: 'abc@123'
  ignore_ssl: True
  specs_size: 5000
  collect_only:
    vms: True
    vmguests: False
    datastores: True
    hosts: True
    snapshots: True
esxi02:
  vsphere_host: 10.10.10.41
  vsphere_user: 'monitor'
  vsphere_password: 'abc@123'
  ignore_ssl: True
  specs_size: 5000
  collect_only:
    vms: True
    vmguests: False
    datastores: True
    hosts: True
    snapshots: True
esxi01:
  vsphere_host: 10.10.10.40
  vsphere_user: 'monitor'
  vsphere_password: 'abc@123'
  ignore_ssl: True
  specs_size: 5000
  collect_only:
    vms: True
    vmguests: False
    datastores: True
    hosts: True
    snapshots: False
 • Nếu bạn có nhiều vCenter hoặc ESXi host thì bạn có thể add thêm như highlight ở trên.

Bước 05: Tạo service trong systemd cho vmware_exporter

vi /etc/systemd/system vmware_exporter.service

Nội dung file như sau:

[Unit]
Description=Prometheus VMWare Exporter
After=network.target
[Service]
User=root
Group=root
ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/bin/vmware_exporter -c /usr/local/lib/python3.6/site-packages/vmware_exporter/config.yml
Type=simple
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Bước 06: Enable và start service

systemctl enable vmware_exporter.service
systemctl start vmware_exporter.service

Bước 07: Tạo job trong prometheus để giám sát Vmware. Đối với vmware để lấy dc metric của nhiều host ESXi thì chúng ta phải tạo nhiều job. Bạn nào có cách khác hay hơn thì chỉ lại mình nhé. Nội dung job như sau:

################################ VMWARWE
 - job_name: 'ESXi03'
  metrics_path: '/metrics'
  static_configs:
   - targets: 
    - 10.10.10.43
    labels:
     hostname: ESXi03
     device: VMWARE
     company: ITFORVN
  params:
   section: [default]
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: __param_target
   - source_labels: [__param_target]
    target_label: instance
   - target_label: __address__
    replacement: 10.10.10.26:9272
 - job_name: 'ESXi02'
  metrics_path: '/metrics'
  static_configs:
   - targets:
    - 10.10.10.41
    labels:
     hostname: ESXi02
     device: VMWARE
     company: ITFORVN
  params:
   section: [esxi02]
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: __param_target
   - source_labels: [__param_target]
    target_label: instance
   - target_label: __address__
    replacement: 10.10.10.26:9272
 - job_name: 'ESXi01'
  metrics_path: '/metrics'
  static_configs:
   - targets:
    - 10.10.10.40
    labels:
     hostname: ESXi01
     device: VMWARE
     company: ITFORVN
  params:
   section: [esxi01]
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: __param_target
   - source_labels: [__param_target]
    target_label: instance
   - target_label: __address__
    replacement: 10.10.10.26:9272

Bước 08: Restart prometheus service và kiểm tra lại kết quả

Tại đây bạn phải nhớ mở port 9272 nhé.

Hình 02: [Promethues từ A đến Z] Phần 06. Giám sát Vmware với Prometheus

Chọn vào 1 job để kiểm tra metric.

Hình 03: [Promethues từ A đến Z] Phần 06. Giám sát Vmware với Prometheus

Bước 09: Đăng nhập vào grafana tạo dashboard

Cách tạo dashboard trong grafana mình có hướng dẫn tại Bước 09 trong bài viết này.

Đây là dashboard của linux server sau khi đã import xong.

Hình 04: [Promethues từ A đến Z] Phần 06. Giám sát Vmware với Prometheus

 

Đây là dashboard EXSi host của mình bạn có thể download tại đây.

Về dashboard bạn có thể tham khảo thêm tại đây nhé. https://grafana.com/grafana/dashboards

Tài liệu tham khảo: https://github.com/pryorda/vmware_exporter

Tác giả:  Nguyễn Hiếu – ITFORVN.COM

To you support to access:  Nhóm Facebook ITFORVN

 

Tất cả bài viết về prometheus tại đây.

Giới thiệu về giải pháp giám sát hệ thống Prometheus và Grafana

Phần 01 – Cài đặt Prometheus và Grafana trên CentOS 07

Phần 02 – Giám sát Windows Server với Prometheus

Phần 03 – Giám sát firewall Fortigate với Prometheus

Phần 04 – Giám sát thiết bị mạng Cisco với Prometheus

Phần 05 – Giám sát firewall pfSense® và Linux Server với Prometheus

Phần 06 – Giám sát VMWARE với Prometheus

Phần 07 –  Cấu hình alert trong Prometheus và gửi tin nhắn qua telegram

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *