Backup & Restore

Veeam Backup for Office 365 v4

Sao lưu dữ liệu trong Office 365 là vô cùng quan trọng. Trong bài đánh giá này về Veeam Backup for Office 365 v4, chúng ta sẽ…

Xem thêm
ITFORVN tổ chức offline về đề tài BACKUP SOLUTION FOR VIRTUALIZE SYSTEM

BACKUP SOLUTION FOR VIRTUALIZE SYSTEM  VMware Veeam (miễn phí và thương mại) là hàng đầu và đoạt giải thưởng. (Đó là một tốt nhất của…

Xem thêm