Nâng cấp Active Directory từ 2008 – 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Chào mọi người!

Đây là phần đầu tiên trong chuổi bài lab về giải pháp Cloud của MS.

Part 1 này sẽ hướng dẫn mọi người cách nâng cấp từ Active Directory 2008 lên 2012.

Trong bài lab này tôi sẽ hướng dẫn mọi người nâng cấp AD 2008 lên 2012 nhưng với tên và IP khác nhau. Nếu  mọi người không muốn thay đổi tên và IP của AD, có thể sử dụng cách hướng dẫn bên dưới để tùy biến.

AD-01 2008 làm primary -> AD-03 2012 làm primary

AD-02 2008 làm secondary -> AD-04 2012 làm secondary

Tuyệt đối không được đổi tên của AD cho giống sau khi  nâng cấp. Các bạn đổi tên AD sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Nếu ai đổi tên thì tự chịu trách nhiệm vấn đề này nhé.

AD-01 2008 làm primary -> AD-03 2012 làm primary -> đổi tên thành AD-01

AD-02 2008 làm secondary -> AD-04 2012 làm secondary -> đổi tên thành AD-02

 1. MÔ HÌNH LAB11111111111 1 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.
 2. YÊU CẦU BÀI LAB
  1. Xây dựng hệ thống như sơ đổ trên.
  2. Nâng cấp từ AD 2008 lên thành AD 2012
 3. CHUẨN BỊ

Hệ thống đã có AD-01 là Primary Active Directory là AD-02 là Secondary Active

Đây là Script tạo user hàng loạt cho bạn nào cần:

import-Module ActiveDirectory

$Users = Import-Csv -Path “C:\multiUser.csv”          

foreach ($User in $Users)           

{            

    $Displayname = $User.’Firstname’ + ” ” + $User.’Lastname’           

    $UserFirstname = $User.’Firstname’           

    $UserLastname = $User.’Lastname’           

    $OU = $User.’OU’           

    $SAM = $User.’SAM’           

    $UPN = $User.’Firstname’ + “.” + $User.’Lastname’ + “@” + $User.’Maildomain’           

    $Description = $User.’Description’           

    $Password = $User.’Password’      

    New-ADUser -Name “$Displayname” -DisplayName “$Displayname” -SamAccountName $SAM -UserPrincipalName $UPN -GivenName “$UserFirstname” -Surname “$UserLastname” -Description “$Description” -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $Password -AsPlainText -Force) -Enabled $true -Path “$OU” -ChangePasswordAtLogon $false –PasswordNeverExpires $true           

}

File CSV để tạo User

11111111111 3 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

AD-02 là Additional Active Directory

Đảm bảo Forest Functional Level tối thiểu là Windows Server 2003

Trên Primary Domain Controller, vào Active Directory Domains and Trusts, click chuột phải vào Active Domain and Trusts, chọn Raise Forest Functional Level.

 11111111111 4 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Đăng nhập vào Primary Domain Controller với quyền Schema Admin

Cho đĩa Windows 2012 vào ổ CD, chạy lệnh sau:

E:\support\adprep\adprep32.exe /forestprep

11111111111 5 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Chạy lệnh E:\support\adprep\adprep.exe /forestprep

11111111111 6 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

 1. ADDITIONAL DOMAIN HCM-AD-03

Bước 1: chuẩn bị 1 server đã cài đặt OS 2012 có tên là AD-03

Update các hostfix

Set IP

Preferred DNS trỏ về DC root

Alternate DNS trỏ về chính nó

11111111111 7 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Bước 2: Nâng cấp AD-03 lên làm Secondary

Login vào máy chủ Additional DC với quyền Administrator local. Vào Server Manager / nhấn chuột vào Manage tại góc phải phía trên của cửa sổ Server Manager / Chọn Add Roles and Features

11111111111 8 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Trong cửa sổ Add Roles and Features/ nhấn Next tại phần Before You Begin

Trong cửa sổ Select installation Type chọn Role-base or feature-based installation click Next

Trong cửa sổ Select destination server chọn Select a server from the server pool click Next

Trong cửa sổ Select Server Roles chọn Active Directory Domain Servervices click Next

Trong cửa sổ Select features click Next

Trong cửa sổ Active Directory Domain Services click Next

11111111111 9 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Trong cửa sổ Comfirm installation selections click Install

Sau khi tiến trình cài đặt hoàn thành, chấn chọn vào biểu tượng cảnh báo màu vàng tại góc trên bên phải của cửa sổ Server Manager chọn vào phần Promote this server to a domain controller

11111111111 10 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Trong cửa sổ Deployment Configuration, chọn Add a domain controller to an existing domain. Trong khung Domain: chọn itforvn.vcode.ovh, click Next

11111111111 11 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Nhập Password để restore domain

11111111111 12 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Chọn domain sẽ Replicate

11111111111 13 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Trong cửa sổ Paths để default click Next

Trong cửa sổ Review Options kiểm tra lại các thông tin và click Next

Trong cửa sổ Prerequisites Check click Install

Trong cửa sổ Results click Close tại thông báo You’re about to be signed off, click Close quá trình Promote DC sẽ tiến hành, sau khi hoàn thành sẽ tự động restart máy chủ. Kiểm tra DNS có Replicate đầy đủ không sau khi promote

11111111111 14 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

 1. NÂNG CẤP AD 2008 THÀNH AD 2012

Kiểm tra FSMO trên AD-01

11111111111 16 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Gõ lệnh ntdsutil

Nhập tiếp roles

Tại fsmo maintenance, nhập connections

Tại dấu nhắc server connections, nhập connect to server HCM-DC-01

Nhập quit để trở về fsmo maintenance

Tại fsmo maintenance, nhập transfer schema master, sau khi Enter nhấn yes để chuyển

Tại fsmo maintenance, nhập transfer naming master, sau khi Enter nhấn yes để chuyển

Tại fsmo maintenance, nhập transfer PDC, sau khi Enter nhấn yes để chuyển

Tại fsmo maintenance, nhập transfer Infrastructure master, sau khi Enter nhấn yes để chuyển

 

Tại fsmo maintenance, nhập transfer RID master, sau khi Enter nhấn yes để chuyển

 

Gõ lệnh quit để thoát khỏi fsmo maintenance

Gõ lệnh quit để thoát khỏi ntdsutil

Kiểm tra máy chứa Roles, vào cmd, nhập lệnh netdom query fsmo

Chuyển hết các role qua HCM-AD-03

11111111111 17 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Máy HCM-AD-03 trở thành DC chính

 1. DEMOTE HCM-AD-01 À HCM-AD-02

Trên HCM-AD-01 gõ lệnh dcpromo

Để trống ô Delete the domain because this server is the last domain controller in the domain, nhấn next

11111111111 19 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Nhập tài khoản Admin Enterprise để tiến hành Demote

11111111111 20 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

11111111111 21 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Sau khi Server Restart, vào Active Directory Sites and Services, bung mục Sites, bung Default First Site Name, trong phần server, chọn HCM-AD-01, chọn Delete

11111111111 22 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Cuối cùng là Disjoin ra khỏi domain

11111111111 24 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Tương tự thực hiện với HCM-AD-02 (chỉ demote không chuyển FSMO), vì bây giờ HCM-AD-03 đã giử hết role FSMO

 1. ADDITIONAL DOMAIN HCM-AD-04

Hiện tại trên hệ thống chỉ có HCM-AD-03 là Active Directory. Hướng dẫn cài đặt thêm Additional Domain Controller cho hệ thống và chuyển Roles.

Chuẩn bị 1 Server chạy WD 2012 có tên là HCM-AD-04

Thiết lập IP

Preferred DNS: trỏ về HCM-AD-03

Alternate DNS: trỏ về chính nó

11111111111 25 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Nâng cấp tương tự với HCM-AD-03

Login vào máy chủ Additional DC với quyền Administrator local. Vào Server Manager / nhấn chuột vào Manage tại góc phải phía trên của cửa sổ Server Manager / Chọn Add Roles and Features

11111111111 27 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Trong cửa sổ Add Roles and Features/ nhấn Next tại phần Before You Begin

Trong cửa sổ Select installation Type chọn Role-base or feature-based installation click Next

Trong cửa sổ Select destination server chọn Select a server from the server pool click Next

Trong cửa sổ Select Server Roles chọn Active Directory Domain Servervices click Next

Trong cửa sổ Select features click Next

Trong cửa sổ Active Directory Domain Services click Next

Trong cửa sổ Comfirm installation selections click Install

11111111111 28 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Sau khi tiến trình cài đặt hoàn thành, chấn chọn vào biểu tượng cảnh báo màu vàng tại góc trên bên phải của cửa sổ Server Manager chọn vào phần Promote this server to a domain controller

11111111111 29 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

 

Trong cửa sổ Deployment Configuration, chọn Add a domain controller to an existing domain. Trong khung Domain: chọn itforvn.vcode.ovh, click Next

11111111111 31 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Nhập Password để restore domain

Bỏ chọn vào Global Catalog (GC), vì sẽ chuyển role Infrastructure master qua DC này. Nguyên tắc là trong mỗi domain, không nên để Infrastructure chung với lại Global catalog nhưng nó phải chung site với lại Global catalog, chủ yếu là replicate cho nó nhanh đó mà.

Chọn domain sẽ Replicate, Site name: HCM-AD-03 sau đó Next

11111111111 33 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Trong cửa sổ Paths để default click Next

Trong cửa sổ Review Options kiểm tra lại các thông tin và click Next

Trong cửa sổ Prerequisites Check click Install

11111111111 34 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Trong cửa sổ Results click Close tại thông báo You’re about to be signed off, click Close quá trình Promote DC sẽ tiến hành, sau khi hoàn thành sẽ tự động restart máy chủ. Kiểm tra DNS có Replicate đầy đủ không sau khi promote

11111111111 35 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

11111111111 36 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Chuyển Infrastructure master roles qua HCM-AD-04 nhằm mục đích replicate giữa 2 AD nhanh.

Kiểm tra FSMO trên AD-01

11111111111 37 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Gõ lệnh ntdsutil

Nhập tiếp roles

Tại dấu nhắc server connections, nhập connect to server HCM-DC-04

Nhập quit để trở về fsmo maintenance

Tại fsmo maintenance, nhập transfer Infrastructure master, sau khi Enter nhấn yes để chuyển

11111111111 38 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Gõ lệnh quit để thoát khỏi fsmo maintenance

Gõ lệnh quit để thoát khỏi ntdsutil

Kiểm tra máy chứa Roles, vào cmd, nhập lệnh netdom query fsmo

11111111111 40 Nâng cấp Active Directory từ 2008 - 2012 một cách an toàn nhất với FSMO.

Quá trình nâng cấp thành công.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì không hiểu, Inbox cho em.

 

Tác giả:  Nguyễn Thành Hiếu – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

 

Đánh giá post

Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x