[LINUX] CHAPTER I: CÀI ĐẶT LINUX SERVER (2)

Cài đặt một chương trình trên CentOS

Trong bài này chúng ta sẽ nói về các cách để cài đặt một chương trình trên CentOS

I. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BẰNG RPM:

RedHat Package Manager (RPM) là một công cụ dùng để quản lý những package cho hệ thống Linux, RPM có khả năng nâng cấp phần mềm, truy vấn thông tin hiệu quả.

Một RPM package có dạng là: Tên package-phiên bản -số hiệu. kiến trúc.rpm

VD: package-1.0-2.i386.rpm

Cú pháp lệnh rpm:

Để xem, đối chiếu và tìm kiếm các câu lệnh phù hợp với các option trong rpm ta sử dụng lệnh:

[root@localhost ~]# man rpm
Hình 1: Lệnh man rpm

Dưới đây mình sẽ liệt kê các câu lệnh thường dùng với rpm:

      rpm -option <tên package>

Các tham số thường dùng cho việc cài đặt:

Options
Ý nghĩa
-i ( install) cài đặt một package
-v (verbose) hiện thị tóm tắt kết quả sau khi cài đặt package
-h (hash) hiển thị dấu “#” thông báo quá trình cài đặt đang tiếp diễn.

Thông thường thì ta thường dùng câu lệnh: rpm -ivh < tên package> để cài đặt 1 gói .rpm là bao gồm cả 3 options ở trên.

Hình 1: Cài đặt gói RPM

Cài đặt bằng từ DVD:

Đầu tiên chúng ta phải mount DVD vào thư mục /media/cdrom. Khi bạn cho đĩa CD vào thì linux sẽ tự động ghi nhận và tạo file thiết bị trong thư mục /dev/dev/cdrom. Mount là một hành động để liên kết một thiết bị lưu trữ đến một vị trí trong cây thư mục.

[root@localhost ~]# mount /dev/cdrom /media

Các thông số liên quan đến gói cần cài:

Options Ý nghĩa
-q (packagefile) hiển thị package
-a (all) truy vấn tất cả các file đã cài đặt
-d (documentation) liệt kê các files tài liệu liên quan đến package
-i (information) liệt kê các thppmh tin của file
-c (configuration) liệt kê các tập tin cấu hình của file package

VD:

-[root@localhost ~]#rpm -qa mc  => Kiểm tra xem gói mc đã được cài chưa
Hình 2: Câu lệnh rpm-qa
-[root@localhost ~]#rpm -qi mc  => Kiểm tra thông tin gói mc
Hình : Lệnh rmp -qi
 • GỠ BỎ PACKAGE:
-[root@localhost ~]#rpm -e [package]

VD:

Như hình ở trên các bạn có thể thấy thì gói httpd-tool phụ thuộc vào gói httpd-2.4.6-67.el7.centos.x86_64 nên:

Cách 1: Phải gỡ gói httpd-2.4.6-67.el7.centos.x86_64 trước rồi gỡ gói httpd-tool

Cách 2: Gỡ bằng lệnh rpm -e [package] –nodeps để gỡ gói httpd-tool mà ko cần phải gỡ các gói phụ thuộc trước.

II. CÀI ĐẶT GÓI THÔNG QUA INTERNET BẰNG LỆNH YUM:

Lệnh yum cho phép chúng ta tìm kiếm và cài đặt các phần mềm từ các thư viện sẵn có trên internet.

Cú pháp:

yum [option] <tên/nhóm phần mềm>

 

Options Ý nghĩa
install Cài đặt phần mềm
remove Xóa phần mềm
list installed Xem các phần mềm đã cài
groupinstall Cài 1 nhóm phần mềm
groupremove Xóa 1 nhóm phần mềm
clean Xóa cache, plugin,….

 

Hình: Lệnh yum

Type: y :(yes) đồng ý tải xuống và cài đặt gói

N : (no) ko đồng ý

d : (download) chỉ tải xuống, ko cài đặt

 

 

Bài trước : [LINUX] CHAPTER I: CÀI ĐẶT LINUX SERVER

Tác giả:  Vien Nguyen Tri – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

2 thoughts on “Hướng dẫn cấu hình Raid máy chủ HP DL380 Gen10

 1. Apkmomo says:

  Hi there,

  I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

 2. Forhave says:

  Hi there,

  I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *