Zabbix monitoring network 4: Cấu hình Add Host Centos

4.        Cấu hình add Host Centos

4.1       Chuẩn bị

Theo mô hình, ta có một host Linux là BAOBOI-CS01. Các bạn có thể xem lại mô hình của bài lab tại đây.

Ta sẽ cấu hình để Zabbixitforvn giám sát host Centos này. Host Centos này phải chung lớp mạng vơi Zabbixitforvn và phải ping thông nhau.

4.2       Thực hiện

Tại host BAOBOI-CS01, cài đặt gói Zabbix release bằng câu lệnh

rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.4-2.el7.noarch.rpm

Sau đó, tiếp tục cài đặt gói Zabbix_agent bằng lệnh

yum install -y zabbix-agent

Sử dụng lệnh vi để điều cấu hình và điều chỉnh file /etc/zabbix/Zabbix_agentd.conf

Hình 4.14: Edit file Zabbix_agentd

Tại file này, cài đặt lại thông số như sau:

Server = 10.0.1.198
ServerActive=10.0.1.198
Hostname=BAOBOI-CS01

Sau khi điều chỉnh, khởi động lại dịch vụ zabbix agent và cho dịch vụ này khởi động cùng hệ thống

Hình 4.15: Khởi động và cấu hình Zabbix-agent chạy cùng hệ thống

Sử dụng trình duyệt truy cập địa chỉ ip của Zabbix: http://10.0.1.198/zabbix.

Tại mục Configuration, chọn tab Host và nhấn Create Host

Hình 4.16: Create Host

 

Tại tab Host, điền thông tin như sau:

Hostname: BAOBOI-CS01

Visible name: BAOBOI-CS01

Group: Linux server

IP address: 10.0.1.193

Hình 4.17: Add Linux Host

Sang tab Templates, chọn add Template OS Linux và nhấn Add.

Hình 4.18: Add Template Linux

Ở đây, mình add template mặc định của Centos.

Các bạn có thể tham khảo các template khác tại đây

Tại giao diện Host, ta sẽ thấy BAOBOI-CS01 đã được add vào

Hình 4.19: Giao diện của sổ Host sau khi add HOST BAOBOI-CS01

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *