Cấu hình iRedMail server toàn tập – Phần 2

Phần 2: Cấu hình iRedMail server trên ubuntu server

Để tiếp nói chuỗi bài về iRedMail, trong phần nầy mình sẽ tập trung trọng tâm vào phần cấu hình iRedMail Server trên ubuntu server. Để thực hiện bài lab nầy bạn phải thực hiện xong phần chuẩn bị, nếu bạn chưa làm phần chuẩn bị mời bạn xem lại bài viết Cấu hình iRedMail server toàn tập – Phần 1

Nội dung bài lab Cấu hình iRedMail Server trên ubuntu server

1.Cấu hình iRedmail trên ubuntu server

2.Test email gửi nhận trên iredmail server thông qua webmail

2.1. Tạo email

2.2. Test gửi nhận email

1. Cấu hình iRedMail trên ubuntu server:

Step 1: Tại thư mục /iRedMil-0.9.7/ ta chạy lệnh

sudo bash iRedMail.sh

Hình 1 – Cấu hình iRedMail Server

Step2: Màn hình wizard setup xuất hiện.

– Chọn Yes.

Cấu hình iredmail server - Hình 1Hình 2 – Cấu hình iRedMail Server

Step 3: Đường dẫn để mặc định /var/vmail.

Bấn Next để qua bước tiếp theo.

Cấu hình iredmail server - Hình 2Hình 3 – Cấu hình iRedMail Server

Step 4: Chọn web server:

– Chọn Apache hoặc Nginx sau đó bấm Next để qua bước cài đặt tiếp theo

Cấu hình iredmail server - Hình 3Hình 4 – Cấu hình iRedMail Server

Step 5: Tại hộp thoại Choose preferred backend used to store mail accounts:

– Bạn chọn storage backend cho iRedMail

– Trong bài lab nầy mình chọn OpenLDAP. và bấm Next để tiếp tục

Cấu hình iredmail server - Hình 4Hình 5 – Cấu hình iRedMail Server

Step 6: Bước tiếp theo ta điền thông tin LDAP server.

VD: bạn có domain là :

 • abc.com thì bạn cầ điền vào là : dc=abc,dc=com
 • abc.com.vn thì bạn cầ điền vào là : dc=abc,dc=com, dc=vn

– Trong bài lab nầy domain của mình là itforvn.edu.vn nên mình sẽ điền : dc=itforvn,dc=edu,dc=vn.

– Thông thường sau khi bạn làm xong bước nầy và cài đặt xong thì hệ thống của bạn vẫn chưa kết nối với LDAP server ( Windows AD) mà nó vẫn chạy local account. Trong bài lab tiếp theo mình sẽ đề cập đến phần dùng windows domain account để xác thực.

– Sau đó bạn bấm chọn Next để tiếp tục quá trình cài đặt iRedMail Server.

Cấu hình iredmail server - Hình 5Hình 6 – Cấu hình iRedMail Server

Step 7: Tại hộp thoại Password for MYSQL administrator : root

– Bạn gõ password của user root MYSQL và chọn Next để tiếp tục quá trình cài đặt iRedMail Server.

Cấu hình iredmail server - Hình 6Hình 7 – Cài đặt iRedMail Server

Step 8: Tại hộp thoại Your first mail domain name

– Bạn điền domain của mình vào. ở đây tô điền : itforvn.edu.vn và bấm Next

Cấu hình iredmail server - Hình 7Hình 8 – Cài đặt iRedMail Server

Step 9: Tại hộp thoại Password for the mail domain administrator

– Bạn gõ password của account postmaster. Đây là account dùng để quản trị iredmail server.

– Sau khi gõ password xong bạn bấm Next

Cấu hình iredmail server - Hình 8Hình 9 – Cài đặt iRedMail Server

Step 10: Hộp thoại Optional compoments xuất hiện

– Bạn chọn các Components sẽ cài cho iRedMail.

+ Roudcubemail : đây là skin dùng để check mail trên web

+ SOGo: tương tự như Roudcubemail nhưng SOGo có thêm tính năng calendar và có thể tích hợp giao thức gần giống exchange để check mail, tuy nhiên hiện tạ phiên bản nầy được cộng đồng đánh giá độ ổn định không bằng Roudcubemail, và hay bị lỗi lặt vặt.

Điển hình là lỗi khi change password xong phải xóa cache trình duyệt thì mới vào được, nếu không nó sẽ báo lỗi sai username và password.

+ Awstats: Đây là gói advance phân tch log cho iredmail server

+ iRedAdmin: Đây là gói để quản trị iRedMail bằng control panel trên web

+ Fail2ban : gói nầy hỗ trợ BAN những IP nào gõ sai mật khẩu nhiều lần

– Sau khi chọn xong các component ta chọn Next để tiếp tục quá trình cài đặt iRedMail server

Cấu hình iredmail server - Hình 9Hình 10: Cấu hình iRedMail Server

Step 11: Summary lại các phần trong quy trình cài đặt iRedMail Server

– Tới bước nầy thì trình cài iRedMail summary lại cho chúng ta 1 lần nữa và yêu cầu chúng ta confirm

– Bạn bấm y để confirm

Cấu hình iredmail server - Hình 10Hình 11: Cấu hình iRedMail Server

Step 12: Mở port ssh

– Sau khi cài đặt gần hoàn tất trình cài đặt sẽ hỏi chúng ta muốn mở port 22 ( port ssh) hay không, ta chọn y

Cấu hình iredmail server - Hình 11Hình 12: Cấu hình iRedMail Server

Step 13: Sau khi Cài đặt xong trình cài đặt iRedMail Server báo chúng ta là việc cài đặt đã hoàn tất và nó cho chúng ta thông tin để login vào hệ thống mail server của mình:

– Quản trị mail thì bạn vào : http://IP_Mail_Server/iredadmin/

– Username admin là : postmaster@your_domain_email

– Password nó cũng show ra cho bạn phía bên dưới luôn

– Check mail bằng Roundcube webmail thì bạn vào : http://IP_Mail_Server/mail/

– Check mail bằng SOGo webmail thì bạn vào : http://IP_Mail_Server/SOGo/

– Đọc xong thông tin nầy nó yêu cầu bạn Reboot lại server để hoàn tất quá trình cài đặt

Cấu hình iredmail server - Hình 12Hình 13: Cấu hình iRedMail Server

Bạn reboot lại server bằng lệnh

sudo shutdown -r now

Cấu hình iredmail server - Hình 13Hình 14: Cấu hình iRedMail Server

Step 14:Để bạn có thể đọc mail từ outlook, cũng như webmail, ta mở các port :

SMTP : 587 – TSL

SMTP: 465 – SSL

HTTP: 80

HTTPS: 80

và thêm cả 25 trường hợp bạn muốn check mail bằng smtp thuần.

sudo ufw allow 587
sudo ufw allow 465
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443

Cấu hình iredmail server - Hình 14Hình 15: Cấu hình iRedMail Server

Như vậy việc cài đặt iRedMail server về cơ bản là hoàn tất.

2. Test gửi nhận email trên iRedMail Server

Tạo user mailbox cho iredmail server:

– Đầu tiên ta login vào địa chỉ : https://IP_MAIL_SERVER/iredadmin

– Username : postmaster@your_domain

– Password : Password của postmaster

Sau đó bạn bấm Login để và Admin Control Panel

Cấu hình iredmail server - Hình 15Hình 16: Cấu hình iRedMail Server

Để tạo user mới bạn chọn Add > User

Cấu hình iredmail server - Hình 16Hình 17: Cấu hình iRedMail Server

Tại hộp thoại Add user under domain

Mail Address: bạn gõ username của mailbox bạn muốn tạo. Nếu bạn kết nối với LDAP trên windows AD

New password : bạn gõ password cho user

Confirm password : bạn gõ lại password đã gõ ở phía trên.

Mailbox Quota: đây chính là phần set Quota cho hộp thư người dùng.

Khi điền xong thông tin bạn bấm Add.

Cấu hình iredmail server - Hình 17Hình 18: Cấu hình iRedMail Server

Trong bài lab nầy tôi tạo 2 user là: tai.nguyen@itforvn.edu.vn và quan.le@itforvn.edu.vn

Test phần gửi nhận email:

Tôi sẽ đăng nhập vào 2 trình đọc mail trên web của iredmail server là SOGo và roundcube để test việc gửi mail qua lại giữa 2 users.

– Dùng SOGo (quan.le@itforvn.edu.vn) gửi mail qua cho tai.nguyen@itforvn.edu.vn (dùng roundcube)

Cấu hình iRedMail Server - Hinh 24Hình 19: Cấu hình iRedMail Server

Tai.nguyen@itforvn.edu.vn đã nhận được email từ quan.le@itforvn.edu.vn (từ SOGo), và Reply lại.

Cấu hình iRedMail Server - Hinh 25Hình 20: Cấu hình iRedMail Server

Quan.Le@itforvn.edu.vn đã nhận được email

Cấu hình iRedMail Server - Hinh 26Hình 21: Cấu hình iRedMail Server

Video bài viết cấu hình iRedMail Server bạn xem bên dưới nhé:

Về cơ bản việc gửi mail và nhận email trong nội bộ như vậy là ok, Trong bài lab tiếp theo mình sẽ đề cập tới việc gửi email từ nội bộ tới các địa chỉ email bên ngoài internet.

Tác giả:  NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

5/5 - (1 vote)

2 thoughts on “Hướng dẫn cấu hình Raid máy chủ HP DL380 Gen10

 1. Apkmomo says:

  Hi there,

  I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

 2. Forhave says:

  Hi there,

  I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *