Cấu Hình VPN Site to site: Router Cisco 2811 – ASA 5510

Cau Hinh VPN Site To Site -14

SITE A – ROUTER CISCO 2811:

Bước 0: Quoay PPPoE Trên router cisco

Bước 1: Tạo Internet Key Exchange (IKE) key policy:

Router(config)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)#encryption 3des
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
Router(config-isakmp)#group 2

Bước 2: Tạo shared key để sử dụng cho kết nối VPN

Router(config)#crypto isakmp key Cisco123 address 210.245.101.100 (IP của ASA site B)

Bước3: Quy định lifetime 

Router(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400

Bước4: Cấu hình ACL dãy IP có thể VPN

– Lưu ý: đối với trường hợp Vừa quoay PPPoE vừa chạy VPN site to site thì trong phần NAT overload làm như sau:

Router(config)#ip nat inside source route-map nonat interface Dialer0 overload

Router(config)#route-map nonat petmit 10

Router(config-route-map)#match ip address 100

Router(config)#access-list 100 deny ip 192.168.6.0 0.0.0.255 10.16.3.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 100 permit ip 192.168.6.0 0.0.0.255 any
Router(config)#access-list 101 permit ip 192.168.6.0 0.0.0.255 10.16.3.0 0.0.0.255

=> Thì mạng bên trong mới vừa vào internet được và vừa VPN được.

Bước 5:  Định nghĩa transformations set cái mà sẽ được sử dụng cho  VPN connection nầy:

Router(config)#crypto ipsec transform-set SET-VPN esp-3des esp-sha-hmac

Bước 6:  Tạo cypto-map cho các transform, setname

Router(config)#crypto map MAP-VPN 1 ipsec-isakmp 

Router(config-crypto-map)#set peer 210.245.101.100   (IP của ASA site B)

Router(config-crypto-map)# set transform-set SET-VPN   ( Setname ở bước 5)

Router(config-crypto-map)#match address 101 (101 : acl-number ở bước 4 )

Bước7: Gán vào interface

Router(config)#interface dialer 0

Router(config-if)#crypto map MAP-VPN

SITE A – ASA 5510:

Bước 1: tạo Connection Profiles:

– Login vào ASDM và chọn Menu Startup Wizards… rồi sau đó chọn IPsec VPN Wizard…

Cau Hinh VPN Site To Site -1

– Tại bước 1 chọn:

+ Tick vào Site-to-Site

+ VPN Tunnel Interface chọn interface: outside (WAN IP)

+ Và tick chọn Enable…. và bấm Next

Cau Hinh VPN Site To Site -2– Ở bước 2:

+ Peer IP Address điền IP WAN của router 2811 (Site A).

+ Pre-shared key: gõ Cisco123 (giống như Pre-shared key ở router cisco 2811 site A) và nhấn Next.

Cau Hinh VPN Site To Site -3– Ở bước 2: chọn IKE Policy mã hóa và Authentication, lưu ý phải cùng loại với Router Cisco 2811. Ở đây ta để mặc định do ở bước 1 site A ta chọn 3des authen và Pre-shared key là :  pre-share

Cau Hinh VPN Site To Site -4– Ở bước 3 chọn thuật toán mã hóa và authen cho Tunnel lưu ý phải phù hợp với Cisco 2811 site A. Ở đây ta chọn 3DES và SHA do ở bước 5 site A ta chọn esp-3des esp-sha-hmac

Cau Hinh VPN Site To Site -5– Tại bước 5: tương ứng với bước 4 Ở site A set ACL có thể VPN :

+ Local gõ 10.16.3.0/24

+ Remote 192.168.6.0/24

+ Và chọn interface translation là inside. Sau đó chọn Next
Cau Hinh VPN Site To Site -6

– Và bấm Finish để hoàn tất việc tạo kết nối(Connection Profile).

Cau Hinh VPN Site To Site -7– Sau khi tạo kết nối xong tiế hành Enable interface for IPsec access.

+ Tại Access Interface click vào interface outside và click và check box Allow access tương ứng và nhấn Save

Cau Hinh VPN Site To Site -8

Bước 2: Tạo Access List:

– Sau khi tạo Connection Profile xong ta tiến hành set access-list nonat cho kết nối VPN. Lưu ý mặc định nonat sẽ disable, bạn cần phải enable nó lên trước sau đó mới có thể tiến hành tạo access-list cho nonat.

+ Xổ dấu cộng tại Certificate to Connection Profile… và chọn ACL Manager. tại nonat click chuột phải chọn Add ACE…
Cau Hinh VPN Site To Site -9– Permit cho class mạng 192.168.0.0/24 và 16.3.0/24 .

Cau Hinh VPN Site To Site -10– Sau khi tạo xong ta sẽ được như bên dưới.

Cau Hinh VPN Site To Site -11

– Tương tự như vậy ta kiểm tra đã permit cho outside và inside chưa( mặc định outside_cryptomap được tự động tạo khi khởi tạo Connection Profile).

Cau Hinh VPN Site To Site -12

Kết quả: 2 site ping thấy nhau:
Cau Hinh VPN Site To Site -13

Cau Hinh VPN Site To Site -15

Tác giả:  NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

 

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *