chia subnet, chia subnet basic, chia subnet co ban

Xét 8 bit cuối cùng: (Nếu /17 Đến /24 thì xét octet thứ 3; /25 đến /32 thì xét octet thứ 4):

1 0 0 0 0 0 0 0  à 128  (Mượn 1 bit)

1 1 0 0 0 0 0 0  à 192  (Mượn 2 bit)

1 1 1 0 0 0 0 0  à 224  (Mượn 3 bit)

1 1 1 1 0 0 0 0  à 240  (Mượn 4 bit)

1 1 1 1 1 0 0 0  à 248  (Mượn 5 bit)

1 1 1 1 1 1 0 0  à 252  (Mượn 6 bit)

1 1 1 1 1 1 1 0  à 254  (Mượn 7 bit)

1 1 1 1 1 1 1 1  à 255  (Mượn 8 bit)

      Wildcard mask = 255 – subnet

 

+ Số Host = 256 – (Số octet được xét)^n

Nếu /9 Đến /16 thì xét octet thứ 2; Nếu /17 Đến /24 thì xét octet thứ 3; /25 đến /32 thì xét octet thứ 4

Hoăc:

+ Số Host = (2^ Số_Bit_Làm_Host)^n

+ Số Net = 256 / số host

Số Bit  Làm Host = 8 – số bit mượn

– n: octet 4 -> n=1, octet 3 -> n=255, octet 2 -> n=2×255

 

Ví dụ

VD1: (Số Host = 256 – Số octet thứ 4):: subnet 10.0.0.0/27 -> Subnet 255.255.255.128

Vì /27 nên xét ở octet 4 -> n = 1

Số host = (256 – 128 )^1= 128 host tuy nhiên bỏ 2 IP đầu cuối (IP Đầu là Netword ID IP sau dùng làm Broadcast ) thì ta còn 126 Host dùng được

Net đầu : 10.0.0.0/27

+ IP đầu 10.0.0.1/27

+ IP Cuối 10.0.0.126/27

+ BroadCast : 10.0.0.0.127/27

+ Số net = 256/128 = 2

VD2 : 192.168.2.25 /26

Vì /26 nên xét ở octet 4 -> n = 1

-> Số bit làm host = 2^(8-Số bít mượn)  vì số bit mượn là 2 nên  (2^(8-2))^1 = 64 host host tuy nhiên bỏ 2 IP đầu cuối (IP Đầu là Netword ID IP sau dùng làm Broadcast ) thì ta còn 62 Host dùng được.

Net đầu : 192.168.2.0/26

+ IP đầu 10.0.0.1/27

+ IP Cuối 10.0.0.62/27

+ BroadCast : 10.0.0.0.63/27

+ Số net = 256/64 = 4

VD3:  Có 1 subnet mask có điạ chỉ là 172.1.16.0 /21

-> Anh chọn octet thứ 3, có 5 bit đầu = 1 (16 + 5 = 21; 16 là của 2 octet đầu tiên, 5 bit còn lại của octet thứ 3).

-> wildcard mask la 0.0.7.255

Tác giả:  NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *