Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẽ với các bạn về phần 2, với nội dung cấu hình DLP trên server ePO. Tuy nhiên, để các bạn dễ làm LAB và chi tiết hơn với McAfee DLP, thì mình sẽ chia phần 2 ra thành nhiều mục nhỏ như:

I-Đăng Ký Domain Controller cho ePO.

II-Tích Hợp Gói DLP vào Server ePO.

III-Deploy McAfee Agent Cho  Máy Client.

IV-Deploy McAfee DLP Cho Máy Client.

 

I-Đăng Ký Domain Controller cho ePO

McAfee DLP khi triển khai sẽ đi cùng với hệ thống User/Computer Domain, vì vậy việc đăng ký DC cho ePO server là điều tất yếu, để có thể load lên những User hay Computer domain mà mình sẽ triển khai DLP-policy. Một lưu ý nho nhỏ là người quản trị có 2 sự lựa chọn khi triển khai DLP là: triển khai cho User hoặc triển khai cho Computer, theo quan điểm của mình thì mình sẽ triển khai cho Computer vì Computer là cố định, còn User có thể thay đổi công việc, nghỉ việc…đó là quan điểm riêng của mình, còn bạn nào tìm hiểu sâu về DLP thấy triển khai cho User có điểm nào hay thì post lên phần comment nhé.

Màn hình Login server ePO khi hoàn tất quá trình cài đặt:

home Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Màn hình chính ePO sau khi login thành công:

0300 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Tiếp theo ta sẽ đăng ký DC(LDAP Server) vào ePO để có thể giao tiếp và đồng bộ hóa dữ liệu  tiện cho việc quản lý hệ thống tập trung sau này. Chọn Menu -> Configuration -> Registered Servers :

0220 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Ban đầu chưa có gì trong màn hình này:

0221 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Để đăng ký cho DC(Domain Controller) ta làm như sau: Từ giao diện Registered Servers -> chọn New Server -> điền thông tin -> Next.

Đặt tên của Server, điền là Active Directory tượng trưng cho DC(đặt tên nào dễ nhớ bao hàm cả chức năng Server để sau này nhìn vào các bạn biết được nó làm chức năng gì). Trong phần Server Type các bạn nhớ chọn LDAP Server.

0222 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Sau đó nhập vào tên computer cài DC và mật khẩu quản trị của DC rồi chọn Save.

User name gõ tên của Domain (ex: abc.local ) Cuối của trang nhấn -> Test Connection để kiểm tra thành công hay không.

0223 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

0224 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Sau khi kiểm tra thành công xong ta nhấn Save. Phần màu vàng bên trái sẽ cho ta biết server nào ta vừa đặt.

0225 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Hoàn tất đăng ký Domain Controller cho ePO.

 

II-Tích Hợp Gói DLP vào Server ePO

Để quản lý tập trung, cũng như triển khai tính năng bảo mật dữ liệu(Data Loss Prevent-DLP) vào các máy client trong hệ thống, trước tiên ta phải thêm tính năng DLP vào ePO server như sau:

Trong màn hình giao diện ePOv5 ta chọn Menu -> Software -> Extensions

0300 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Vào Software Manager.

0301 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Màn hình Software Manager à chọn Software(by label) phía dưới à chọn Data Loss Prevent, nhìn khung phía bên phải à chọn McAfee Data  Loss Prevent and Device Control 10.0, chọn Check In All để cài đặt.

0302 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Chọn I Accept…

0303 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Quá trình cài đặt McAfee Data  Loss Prevent and Device Control 10.0 đang diễn ra.

0304 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Quá trình cài đặt McAfee Data  Loss Prevent and Device Control 10.0 đã hoàn tất.

0305 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Vào Checked In Software --> Licensed --> nhìn cửa sổ bên phải thấy McAfee Data  Loss Prevent and Device Control 10.0 đã hiển thị.

0306 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

LogOff phần mềm và login lại, thấy tính năng Data Protection đã hiển thị trên màn hình quản lý ePolicy Orchestrator.

0307 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Vào DLP Settings, để khai báo License Key cho DLP. Nhấn nút Add để active License Key cho DLP.

0308 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Active thành công tính năng DLP.0309 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Quá trình tích hợp DLP vào EPO đã hoàn tất -> Data Protection hiển thị Full chức năng.

0310 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Hoàn tất tích hợp DLP vào ePO.

 

III-Deploy McAfee Agent Cho  Máy Client

McAfee Agent là phần mềm nhằm mục đích quản lý các máy tính có tích hợp ứng dụng McAfee, triển khai các dịch vụ dễ dàng từ server xuống client, nên chúng ta phải cài đặt McAfee Agent trước trên máy client. Trước khi cài đặt McAfee Agent trên máy client, thì ta phải đồng bộ User/Computer group nào sẽ triển khai DLP từ Domain Controller xuống ePO server, thao tác cấu hình đồng bộ như sau:

Đăng nhập vào phần quản trị server ePO, chọn System Tree để thêm máy client vào Group trong ePO:

04 01 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Màn hình System Tree, chưa có máy client nào được thêm vào.

04 02 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Chọn New Subgroups để tạo thêm Group mới, hoặc cũng có thể sử dụng Group mặc định là My Organization.

04 03 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Đặt tên Group tạo mới là XYZ(lấy tên domain cũng được) -> chọn OK.

04 04 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Group mới tạo XYZ đã xuất hiện dưới My Organization

04 05 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Chọn Group Detail bên cửa sổ bên phải.

04 06 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Chọn Synchronization type -> chọn edit để thêm các máy tính nằm trong OU DLP(đã tạo trên server Domain TQ) từ domain vào ePO.

04 06A 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

***Lưu ý: trên server domain, Admin nên tạo riêng 1 OU đặt tên là DLP à những máy tính nào admin muốn apply policy McAfee DLP xuống thì thực hiện thao tác Move từ Computer trong AD vào OU DLP vừa mới tạo, nhằm mục đích dễ quản lý.

Sau khi chọn edit, màn hình Synchronization type hiển thị -> chọn Active Directory.

04 07 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Màn hình Active Directory xuất hiện sau khi chọn.

04 08 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Chọn User registered LDAP server.

04 09 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Sau khi chọn User registered LDAP server à chọn tiếp Browse…, ở phần Containers.

04 10 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Cửa sổ Browse tiếp tục hiện ra, khung All Containers bên phải -> chọn DLP à chọn OK.

04 11 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Trong phần Containers lúc này xuất hiện dòng OU=DLP, DC=XYZ,DC=local

04 12 1 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Kéo xuống dưới cùng chọn Synchronize Now, để xác định ePO đồng bộ được với Active Directory, khi chưa đồng bộ sẽ có chữ (Never Synchronized ) phía trên nút,

04 13 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

***Lưu ý: Khi nhấn Synchronize Now, thấy dòng chữ màu đỏ xuất hiện dưới nút Synchronize Now, thì phải chờ 3-5s để tiến trình đồng bộ hoàn tất.

04 14 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Sau 3-5s, tiến trình đồng bộ hoàn tất, nhấn lại nút Synchronize Now, lúc này ePO đã đồng bộ với server Active Directory, nên hiển thị thời gian đồng bộ lần cuối cùng trên nút Synchronize Now.

04 15 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Sau khi nhấn nút Save để ghi nhận các thao tác đã thực hiện phía trên -> màn hình  Group Details xuất hiện lại. Nhưng lần này phần Synchronization type đã hiển thị Active Directory XYZ.LOCAL -> quá trình đồng bộ thành công.

04 16 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Sau này Admin có thêm Computer để triển khai DLP vào OU DLP trên server AD, thì sẽ thao tác lại như trên để cập nhật thêm máy cho group DLP trong server ePO.

Chọn lại tab Systems, ta sẽ thấy đã có 1 PC xuất hiện, để thực hiện bước tiếp theo là triển khai McAfee agent, và các dịch vụ của McAfee xuống client như DLP, Anti Virus.

04 17 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Quá trình đồng bộ giữa User /Computer Group của Active Directory trong DC với ePO server hoàn tất.

Tiếp theo là Deploy McAfee Agent xuống client.

Chọn máy dc-xvyz-02 để triển khai McAfee Agent.

04 18 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Sau khi chọn máy dc-xvyz-02 -> chọn nút Actions -> chọn mục Agent -> chọn Deploy Agents.

04 19 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Sau khi chọn Deploy Agents, màn hình McAfee Deploy Agent xuất hiện

04 20 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Kiểm tra lại các thông số:

Domain: xyz.local

User name: epo

Password: !@#$$^^0&*

Confirm password: !@#$$^^0&*

Sau khi kiểm tra tài khoản chính xác, chọn tiếp 2 ô, để quá trình cài đặt diễn ra nhanh chóng -> chọn OK.

04 21 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Quá trình Deploy Agent đang diễn ra.

04 22 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Hoàn tất việc Deploy McAfee Agent xuống Client.

04 23 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

04 24 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Vào máy dc-xvyz-02, dưới góc phải màn hình à ta sẽ thấy biểu tượng McAfee à click phải vào biểu tượng McAfee chọn about, sẽ thấy được client đã được deploy xuống McAfee Agent.

04 25 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

04 26 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Quá trình Deploy McAfee Agent xuống client đã hoàn tất.

Tiếp theo sau quá trình này là Deploy McAfee DLP từ server ePO đến client.

IV-Deploy McAfee DLP Cho Máy Client

Từ màn hình System Tree, chọn máy cần Deploy McAfee DLP.

06 01 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Chọn Action -> Agent -> Run Client Task Now

06 02 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Tiếp tục chọn McAfee Agent -> Product Deployment -> Deploy DLP Endpoint.

06 03 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Sau đó chọn Run Task Now.

06 04 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Hoàn tất việc Deploy McAfee DLP xuống Client.

06 05 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Màn hình McAfee Monitor hiển thị thông tin DLP 10.0 đã được Install.

06 06 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

McAfee DLP Endpoint 10 đã được cài đặt trên máy Client.

06 07 Bảo Mật Dữ Liệu Với McAfee Data Loss Prevent – Phần 2

Nguyen Tran Duy Bao – bao.nguyen@itforvn.com

>>>Phần 3(Cuối): Triển Khai DLP Policy từừ server đến Client trong mạng.

Đánh giá post

Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x