Exchange

Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tiếp nối bài trước, Doanh nghiệp của bạn đang sử dụng Exchange On-premit. Nhưng cloud là xu thế của công nghệ, làm giảm thiểu gánh…

Xem thêm
Lab Exchange 2010 SP2 Basic từ setup đến Publish

Trong chuỗi LAB nầy mình sẽ hướng dẫn cơ bản: 1.Cài đặt các role trong exchange(ngoại trừ Edge Transport). 2.Cài đặt Edge Transport 3.Cấu hình…

Xem thêm
Publish POP3 & IMAP Exchange 2010 Ra Internet

– Như ở bài lab trước mình đã giới thiệu cách cài đặt exchange 2010 trên windows server 2008 và publish ra ngoài internet  ở…

Xem thêm