Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tiếp nối bài trước,

Doanh nghiệp của bạn đang sử dụng Exchange On-premit. Nhưng cloud là xu thế của công nghệ, làm giảm thiểu gánh nặng cho người IT. Nhưng bạn đang lo lắng việc chuyển lên sử dụng nền tảng Cloud (Office 365) có vướng phải các vấn đề về bảo mật thông tin gì hay không? Chính vì thế mô hình hybird ra đời để giải quyết bài toán trên.

  • Vừa tận dụng được sự linh hoạt của Cloud Computing.
  • Không cần phải public ra quá nhiều thông tin.
  • Vẫn giữ được các kết nối đến những app khác trong hệ thống của bạn.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để cấu hình dịch vụ Hybird Exchange trên nền tảng Exchange 2013.

Nội dung bài lab.

  • Cài đặt
  • Cấu hình cơ bản (ở đây không phải trọng tâm của bài lab nên mình sẽ không hướng dẫn kỹ vấn đề trên)
  • Cấu hình Hybird Exchange kết hợp với DirSync để quản trị user AD trên Azure
  • Migration Mailbox
  1. Mô hình tổng thể và phân hoặc IP

aaaaa Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

I. Cài đặt Excange 2013

Bước 1: Cài đặt các rolefeature cần thiết cho Exchange 2013Bật Windows PowerShell và cài đặt feature RSAT-ADDS bằng câu lệnh: Install-WindowsFeature RSAT-ADDS. Nhấn Enter

Sau đó cài các feature khác bằng dòng lệnh

aaaaa 1 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Sau đó restart lại server Exchange

Bước 2: Cấu hình DNS cho Exchange

aaaaa 2 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Chuẩn bị MX và trỏ về địa chỉ mail.itforvn.vcode.ovh với priority là 10

aaaaa 3 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 3: Tải về phần mềm Unified Communications Managed API 4.0 Runtime và  Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit  lưu trên server Exchange

Ta tiếp tục cài đặt  Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit.

Màn hình Welcome, bạn nhấn Next

aaaaa 4 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Màn hình Microsoft Filter Pack 2.0,  bạn nhấn Next

aaaaa 5 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Khi bạn nhận được thông báo Microsoft Filter Pack 2.0 Setup has completed successfully nghĩa là quá trình cài đặt hoàn tất, bạn nhấn nút OK.

aaaaa 6 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tiếp theo , ta sẽ cài đặt Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Màn hình License Terms, bạn nhấn Continue.

aaaaa 7 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Sau khi cài đặt xong, bạn nhấn OK.

aaaaa 8 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Cài đặt Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

aaaaa 10 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Cài Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit.

aaaaa 11 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 4: Install Exchange

Extract file Exchange

aaaaa 12 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Chạy file setup

aaaaa 13 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Màn hình checkupdate hiện ra, chọn Connect to the internet and check for update nếu muốn update phiên bản mới nhất. Ở đây, em chọn Don’t Check update

aaaaa 14 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Màn hình Introduction, nhấn Next

aaaaa 15 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Chấp nhận các thông tin bản quyền và nhấn Next

aaaaa 17 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Cho phép kiểm tra sự cố online và gửi phản hồi cho Microsoft

aaaaa 18 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Chọn 2 Role cần thiết là Mailbox roleClient access role. Sau đó nhấn Next

aaaaa 19 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure
Chọn đường dẩn cài đặt

aaaaa 20 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Name của tổ chức

aaaaa 21 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Mặc định là chọn Yes để sử dụng chức năng Malware Protection (bảo vệ E-Mail bằng cách quét virusspyware). Ở đây, em chọn No để không sử dụng. Nhấn Next
Chờ đợi quá trình kiểm tra và nhấn Install khi quá trình này hoàn tất

Giao diện Exchange 2013

aaaaa 22 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

II. Cấu hình cơ bản

Task 1. Cấu hình Connector

Mặc định Exchange có thể nhận mail nhưng không thể gửi ra ngoài internet. Phải cấu hình Send Conectors.

aaaaa 23 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

 

aaaaa 24 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

 

aaaaa 25 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

 

Các thông số như sau: “SMTP”  “*”  “1”

Chọn địa chỉ source

aaaaa 26 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Kết quả:

aaaaa 27 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

2. Enable mailbox Exchange từ User AD

Bởi vì Exchange được cài đặt sau khi tạo User trong AD. Phải Enable mailbox trong địa chỉ accout của AD.  Log on vào Active Directory User and Computer.

Mặc định Email và Exchange không có hiển thị trong AD. Phải Clic vào View/ And/Remove…

aaaaa 28 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Add vào Exchange Alias và Email Address

aaaaa 29 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Mặc định chỉ có User admin được cung cấp địa chỉ Email của Exchange

aaaaa 30 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Những user khác sẽ không có Email nếu như chưa được Enable Mailbox

aaaaa 31 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Dùng Powershell Script để enable mailbox cho tất cả user của OU ITFORVN

Script:

import-Module ActiveDirectory

$Users = Import-Csv -Path “C:\multiUser.csv”

foreach($User in $users)

{

            $Displayname = $User.’Firstname’ + ” ” + $User.’Lastname’ 

            Enable-Mailbox -Identity “$Displayname”

}

File Excel tạo User ban đầu:

aaaaa 32 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Vào user của AD để kiểm tra

aaaaa 33 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Vào web Exchange Admin để kiểm tra

aaaaa 34 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

3. Tạo group trong Exchange 2013

Tạo group

aaaaa 35 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Add user vào group

aaaaa 36 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Kết quả sau khi tạo group

aaaaa 37 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

4. Policy và Rule trong Exchange 2013

Trong giao diện của Exchange 2013, chọn mail flow để có thể tạo rules

aaaaa 38 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Cấu hình Exchange nhận Email replay từ bên ngoài

aaaaa 39 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tạo 1 rule khi user 10 gửi mail hệ thống sẽ forward 1 bản lại cho user hieu

aaaaa 40 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Kết quả

aaaaa 41 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tạo DLP

aaaaa 42 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tạo rule khi có nội dung “financial” thì sẽ gửi 1 bản cho user hieu -> Save

aaaaa 43 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

5. Public dịch vụ cho Exchange

Đăng nhập vào Admin của Exchange, chọn Server, virtual domain.

aaaaa 52 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Click vào các dịch vụ public tất cả các dịch vụ ra ngoài

aaaaa 53 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tương tự với các dịch truy cập các.

Sau khi public dịch vụ xong kiểm tra lại với  https://testconnectivity.microsoft.com

Chọn Exchange ActiveSync

aaaaa 54 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Thêm vào các thông số như hình, không được lấy user administrator để test.

aaaaa 55 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Xong chạy Test, nếu xanh hết là tốt.

aaaaa 56 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

6. Cấu hình Certificate

Đây là một bước cực kỳ quan trọng đó là cấu hình Certificate cho Exchange, ở đây chúng ta cần chuẩn bị cho môi trường Hybrid, do đó bắt buộc chúng ta phải sử dụng 3rd party trust authority. Dưới đây là danh sách cách nhà cung cấp Certificate được khuyến cáo từ chính hãng Microsoft.

aaaaa 44 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Mình đã mua SSL comodo và thực hiện cài đặt vào Exchange

Truy cập IIS, click chọn Certificates

aaaaa 45 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Add SSL đã mua từ Comodo vào hệ thống

aaaaa 46 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

aaaaa 47 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Kết quả sau khi đã thêm SSL vào

aaaaa 48 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Thêm SSL vào trang Web, ở Default Web Site, chọn Bindings…

aaaaa 49 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Cửa sổ Edit Site Binding, SSL chọn lab.itforvn.vcode.ovh

aaaaa 50 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Kết quả sau khi cấu hình, nếu thành công thì sẽ không còn lổi đỏ trên thanh url

aaaaa 51 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

 

IV. Cấu hình Hybird Exchange kết hợp với DirSync để quản trị user AD trên Azure

Đây là bước rất quan trọng, để bảm bảo thực hiện thành công, chúng ta phải kiểm tra lại tất cả các bước đã thực hiện ở trên đảm bảo không bị sai sót hoặc lỗi. Chi tiết thực hiện như sau:

Cấu hình phải thực hiện trong mạng local, để xác thực ra được máy chủ cài Exchange.

Add domain ITFORVN.COM tới Office 365

Bước 1: Trước tiên phải enable cookie trên trình duyệt và allow những domain sau:

aaaaa 57 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 2: Đăng nhập vào EAC, vào mục Hybrid và chọn Enable

aaaaa 58 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 3: Sign in tới office 365

aaaaa 59 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 4: Đăng nhập tài và mật khẩu của office 365

aaaaa 60 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 5: Cấu hình sẽ tự động load

aaaaa 61 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 6: Microsoft Office 365 Hybirh Configuraution Winzard Download hiện ra, click here

aaaaa 62 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 7: Sau đó install ứng dụng hybird

aaaaa 63 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 8: Cấu hình hybird được load lên.

aaaaa 64 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 9: Quá trình detect tự động ra SVR EXC

aaaaa 65 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 10: chúng ta nhập Username/Password của account có quyền quản trị trên On-premise domain và Office 365

aaaaa 66 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 11: Chờ tới khi chương trình kết nối tới máy chủ CAS và Office 365 Successed, ta nhấn next để tiếp tục

aaaaa 67 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 12: Tiếp theo ở mục Uesr Provisioning, click chọn Synchronize my user and pass one time. Để thực hiện cấu hình DirSync. Trong các mô hình triển khai hệ thống Hybrid, DirSync đóng vai trò rất quan trọng trong việc đồng bộ thông tin người dùng giữa Active Directory trên máy chủ On-premises với Azure Active Directory.

Hình sau sẽ cho thấy cơ chế DirSync đồng bộ hóa thông tin người dùng đến Office 365, bao gồm thông tin tên tài khoản đăng nhập, mật khẩu.

aaaaa 68 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

aaaaa 69 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 13: Quá trình sẽ Install Microsoft Azure AD Connect

aaaaa 70 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Ở màng hình Welcome to Azure AD Connect, click chọn Continue

aaaaa 71 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Ở màng hình Express Settings, chọn Use express settings

aaaaa 72 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Connect to Azure AD, nhập thông tin tài khoản Azure đã đăng ký.

aaaaa 73 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Connect to AD DS, nhập thông tin user/pass Administrator của AD on-premit

aaaaa 74 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Cuối cùng là Install

aaaaa 75 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Quá trình cài đặt và cấu hình DirSync

aaaaa 77 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

aaaaa 78 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

aaaaa 79 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Cuối cùng quá trình hoàn tất và nhấn Exit để thoát

aaaaa 80 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 15: Ở cửa sổ Office 365 Hybird Configuration, sau khi hoàn thành connect Azure Active Directory Connect, nhấn Next để quá trình tiếp túc được cấu hình

aaaaa 81 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng AzureBước 16: Tab Hybird Features chọn Full Hybird Configuration, click Next

aaaaa 82 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 17: Xác thực Domain Ownership, tạo 1 record TXT với giá trị Token  trên tên miền itforvn.vcode.ovh và verify, sau khi verify domain thành công có thể click Next.

aaaaa 83 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 18: Quá trình verify domain ownership

aaaaa 84 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 19: Ở mục Hybird Conifguration,

Chọn kiểu transport route mail, cho phép toàn bộ email sẽ route qua Exchange Online hoặc toàn bộ Route qua Exchange On-Premise (Enable Centralized mail transport ) hoặc qua máy chủ Edge On-premise, tùy nhu cầu sử dụng ta có thể chọn, ở đây chúng ta chọn Configure my Client Access and Mailbox servers for secure

aaaaa 86 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 20: Lựa chọn máy chủ làm nhiệm vụ Rececive Connector từ Exchange online, máy chủ này bắt buộc phải là CAS Role, chọn EX01 và nhấn next để tiếp tục.

aaaaa 87 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 21: Chọn tiếp máy chủ làm nhiệm vụ gửi mail từ on-premise lên Exchange Online, server này bắt buộc phải có Mailbox Server Role, ta chọn EX01 và nhấn Next để tiếp tục.

aaaaa 88 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 22: Transport Certificate, chọn lab.itforvn.vcode.ovh

aaaaa 89 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 23: Nhập FQDN của on-premise domain để hệ thốn cấu hình outbound mail connector cho việc route mail từ Exchange Online Protection tới On-Premise.

aaaaa 90 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

aaaaa 91 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 24: Toàn bộ việc cấu hình đã hoàn tất, chúng ta nhấn Update để chương trình tự động apply cấu hình trên hệ thống On-premise và Office 365

aaaaa 92 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Quá trình hoàn tất, nhấn Close

aaaaa 93 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Sau khi cấu hình Hybird hoàn thành, có thể quản trị Office 365 trên giao diện của Exchange on-premit

aaaaa 94 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 25: Kiểm tra

Để kiểm tra việc cấu hình thành công hay không, chúng ta vào phần Organization / Sharing sẽ thấy các mục như bên dưới. Lưu ý là mục này tự động tạo, chúng ta không được cấu hình bằng tay.

aaaaa 95 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Vào mục Mail flow / Accepted domain chúng ta thấy domain mới được tự động tạo

aaaaa 96 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Vào mục Recipient / mailbox, bạn mở xem thông tin của một mailbox bất kỳ email address sẽ thấy có một smtp mới trỏ về địa chỉ itforvn.onmicrosoft.com

aaaaa 97 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tiếp tục vào phần Mail flow / Send connectors, chúng ta sẽ thấy có một Sendconnector mới tự động tạo với tên Outbound to Office 365

aaaaa 98 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Nhấn edit để xem thông tin của Send connector này, chúng ta thấy email sẽ được route từ EX01 lên Exchange Online Protection của Microsoft

aaaaa 99 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 26: Enable DirSync trên Office 365

Tại màn hình Dashboard -> chọn “Active Users”

aaaaa 100 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tại mục “Active Directory synchronization” -> Chọn “Set up”

aaaaa 101 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Màn hình Wizard sau mô tả quá trình 7 bước triển khai DirSync để bạn có thể tham khảo thêm -> Tại mục số “3 Activate Active Directory synchronization” -> Chọn “Active”

aaaaa 103 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Chọn “Activate” tại màn hình xác nhận kích hoạt tính năng này

aaaaa 104 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Kết quả trạng thái của mục 3 đã thay đổi như sau

aaaaa 105 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Bước 27. Kiểm tra lại trạng thái Dir Sync

Đăng nhập vào Office 365 để kiểm tra.

aaaaa 118 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

aaaaa 119 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Đăng nhập vào Azure để kiểm tra

aaaaa 120 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

V. Migration mailbox

Tiếp theo, ta sẽ tiến hành migrate thử email từ máy chủ Exchange on-premise lên Office 365.

Đăng nhập Exchange Admin Center của Office 365 để tiến hành  Migration.

Ở đây chúng ta có hai tùy chọn migrate từ On-Premise lên Office 365 hoặc migrate từ Office 365 xuống On-Premise. Ta chọn option 1

aaaaa 106 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Chương trình hỗ trợ rất nhiều kiểu Migration bao gồm:

Remote move migrations: tùy chọn này cho phép migrate on-premises Exchange mailboxes to Exchange Online trong môi trường Exchange hybrid deployment. Kiểu di trú này có khả năng như sau:

o User account được quản lý trên on-premises organization.

o Directory được đồng bộ giữa on-premises và Exchange Online organizations.

o Cho phép Single sign-on mailboxes trên on-premises hoặc Exchange Online organization.

o Secure mail routing giữa on-premises và Exchange Online organizations.

o Chia sẻ Free/busy và calendar sharing giữa on-premises và Exchange Online organizations.

Staged Exchange migrations: Với kiểu tùy chọn này, chúng ta có thể migrate mailboxes ở on-premises Exchange lên Exchange Online trong một batches. Tùy chọn này sử dụng trong trường hợp chúng ta có kể hoạch như bên:

o Chúng ta migrate vĩnh viễn account email On-premise lên Office 365.

o Chúng ta có kể hoạch migrate mailboxes to Exchange Online trong thời gian trên vài tuần hoặc vài tháng.

o Chúng ta có kể hoạch quản lý account ở on-premises và đồng bộ on-premises Active Directory với Exchange Online.

o Hệ thống hiện tại đang sử dụng Exchange 2003 hoặc Exchange 2007. Điều này có nghĩa Staged migration không hỗ trợ migrating Exchange 2010 hoặc Exchange 2013 mailboxes.

o On-premises Exchange organization sô lượng hơn 2,000 mailboxes.

Cutover Exchange migrations: trong tùy chọn này, tất cả mailbox trên on-premises Exchange organization sẽ migrate lên Exchange Online trong một migration batch. Global mail contacts và distribution group cũng sẽ được migratae. Cutover Exchange migration sẽ tốt trong trường hợp:

o Chúng ta có kế hoạch di trú toàn bộ email organization lên Office 365 và quản lý user account trên Office 365.

o Chúng ta có kế hoạch migrate mailboxes lên Exchange Online trong thời gian vài ngày.

o Phiên bản Exchange hiện tại phải từ Exchange 2003 trở lên

o On-premises Exchange organization ít hơn 2,000 mailboxes.

IMAP migrations: trong tùy chọn này, toàn bộ nội dung của mailbox trên hệ thống IMAP messaging system sẽ migrate sang Exchange Online mailboxes. Chúng ta sẽ sử dụng IMAP migration trong trường hợp:

o Exchange Online mailboxes bạn muốn migrate phải có sẵn, khi migrate từ IMAP system qua Office 365, các account này sẽ không tự động tạo.

o Chỉ có các items trong inbox hoặc mail folders được migrate. Contacts, calendar items, và tasks không được migrate.

o Các tổ chức vừa và nhỏ đang sử dụng IMAP hosted trên Service Provider.

Trong trường hợp này, chúng ta chọn Remote move migration

aaaaa 107 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Chọn account muốn di trú, lưu ý đây là account on-premise

aaaaa 108 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

aaaaa 109 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

aaaaa 112 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Nhập Username/Pasword có quyền quản trị trên On-premise domain

aaaaa 111 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Nhập tên MRS proxy Server sẽ thực hiện việc di trú

aaaaa 113 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Đặt tên cho migration batch và tùy chọn số lượng items bị lỗi tối đa có thể bỏ qua khi di trú

aaaaa 114 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Chọn account email Office 365 sẽ nhận email report của việc Migrate này, các tùy chọn khác chọn Automatically

aaaaa 115 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Chờ tới khi hệ thống báo như bên dưới là ta đã thực hiện thành công

aaaaa 116 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

aaaaa 117 Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Vậy là chúng ta đã hoàn thành cấu hình Hybird Exchange và quản trị User AD với Azure.

Tiếp theo mình sẽ có một bài lab hướng dẫn về phân hoạch OU, User, Group, Policy trên AD và các lab về Azure. Mong anh em đón nhận và ủng hộ.

Tác giả : Nguyễn Thành Hiếu ( Diễn đàn ITFORVN.COM )
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004428936723

Các bạn có thắc mắc có thể liên hệ admin tại fanpage: https://www.facebook.com/groups/itforvn.

Bên cạnh đó các bạn truy cập vào website: https://portal.itforvn.com/ để biết thêm chi tiết.

 

Đánh giá post

Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Apkmomo
2 months ago

Hi there,

I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

Forhave
2 months ago

Hi there,

I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x